7.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Dotační program Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/15/15/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje navýšení rozpočtu v dotačním programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce o částku 2 767 232,82 Kč dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/21/2018


 
5

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 7-bezpečnost 2019-vyhodnocení-ODSH-Z-29-04-19.docx
Přílohy:
7-Příloha č. 1 - Seznam hodnocených žadatelů - bezpečnost - Z-29-04-2019.xlsx