37.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Žádost o prominutí části dluhu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu vůči Olomouckému kraji

Usnesení č. UZ/9/53/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o půjčce mezi Olomouckým krajem a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Kladská 233/1, 787 01 Šumperk, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Kladská 233/1, 787 01 Šumperk, dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat dohodu o ukončení smlouvy o půjčce a darovací smlouvu dle bodu 2 a 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 37. Žádost o prominutí části dluhu J–SCR vůči Olomouckému kraji - OKH - ZOK 26.2.2018.docx