15.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství
a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/9/30/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018, dle důvodové zprávy a příloh č. 1–4 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018 ke schválení Radě Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: ROK 4. 6. 2018

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 15.-DZ-Progr. podp. práce s dětmi a mlád. pro nest. nezisk. org. v r. 2018-vyhl.-OŠM-Z26-2-2018.docx
Přílohy:
15.-Příloha č.1-Progr. podp. práce s dětmi a mlád.-nestát. nez. org. v r. 2018-OŠM-Z26-2-2018.docx
15.-Příloha č.2-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu OK-OŠM-Z26-2-2018.xlsx
15.-Příloha č.3-Vzor. sml.-dot.-pr. os.-progr.-podp. dětmi a ml.-NNO v r. 2018-OŠM-Z26-2-2018.docx
15.-Příloha č.4-Vzor. sml.-dot. pr. os.-progr.-s dětmi a ml. pro NNO v r.2018-OŠM-Z26-2-2018.docx