10.3.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/9/23/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/8/34/2017, bod 2.7., ze dne 18. 12. 2017, ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1297/4 ost. pl. o výměře 17 m2, dle geometrického plánu č. 1546-124/2017 ze dne 4. 9. 2017 pozemek parc. č. 1297/8 ost. pl. o výměře 17 m2 v k.ú. a obci Osek nad Bečvou mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Osek nad Bečvou jako budoucím obdarovaným, IČ: 00301680, a to z důvodu změny formy majetkoprávního vypořádání

 
3schvaluje 
3.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1297/4 ost. pl. o výměře 17 m2, dle geometrického plánu č. 1546-124/2017 ze dne 4. 9. 2017 pozemek parc. č. 1297/8 ost. pl. o výměře 17 m2 v k.ú. a obci Osek nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Osek nad Bečvou, IČ: 00301680. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 7659/1 ost. pl. o celkové výměře cca 958 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Prostějova, IČ: 00288659. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 573 ost. pl. o výměře cca 20 m2, parc. č. 933 ost. pl. o výměře cca 348 m2, parc. č. 934 ost. pl. o výměře cca 639 m2, parc. č. 935 ost. pl. o výměře cca 2 771 m2, parc. č. 936 ost. pl. o výměře cca 114 m2, vše v k.ú. Dolní Libina a parc. č. 2605 ost. pl. o výměře cca 1 816 m2 v k.ú. Horní Libina, vše obec Libina z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Libina, IČ: 00302899. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Libina – chodníky – I. etapa“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. bezúplatný převod vyřazené silnice III/43323 Měrovice nad Hanou – příjezdná komunikace k nákladnímu nádraží v k.ú. Měrovice nad Hanou v celé délce 0,181 km, jejíž začátek je v km 0,000 v místě vyústění ze silnice III/4335 v obci a konec v km 0,181 u nákladního nádraží ČD, a vyřazené silnice III/43324 Měrovice nad Hanou – příjezdná komunikace k osobnímu nádraží v k.ú. Měrovice nad Hanou v celé délce 0,196 km, jejíž začátek je v km 0,000 v místě vyústění ze silnice III/4335 v obci a konec v km 0,196 u osobního nádraží ČD, vše v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Měrovice nad Hanou, IČ: 00636380. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1213/5 ost. pl. o výměře 3 337 m2, parc. č. 1214 ost. pl. o výměře 1 337 m2, parc. č. 1215 ost. pl. o výměře 230 m2 a parc. č. 1216 ost. pl. o výměře 342 m2, vše v k.ú. a obci Žulová, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Žulová, IČ: 00303682. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2237 ost. pl. o výměře 1 266 m2, dle geometrického plánu č. 2663-180/2017 ze dne 30.11.2017 pozemek parc. č. 2237/2 ost. pl. o výměře 1266 m2, a části pozemku parc. č. 2238/2 ost. pl. o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 2663-180/2017 ze dne 30.11.2017 pozemek parc. č. 2238/3 ost. pl. o výměře 19 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, do vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038, za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 778/4 ost. pl. o výměře 36 m2, dle geometrického plánu č. 463-84/2017 ze den 4. 9. 2017 pozemek parc. č. 778/10 ost. pl. o výměře 36 m2, v k.ú. Stará Ves u Přerova, obec Stará Ves z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Stará Ves, IČ: 00636584. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1., 3.4., 3.5. a 3.7. návrhu na usnesení,
4.2. Střední školy technické a zemědělské Mohelnice dle bodu 3.6. návrhu na usnesení,
a vždy to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z26-02-18.doc
Přílohy:
10.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúpl. převody nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z26-02-18-snímky.pdf