10.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/9/22/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/54/2015, bod 3.1., ze dne 18. 12. 2015, ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. č. 625/5 ostatní plocha o výměře 73 m2 v k.ú. a obci Mladeč, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, z důvodu nezájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR o převod předmětného pozemku

 
3schvaluje 
3.1. bezúplatný převod pozemní komunikace, nyní vyřazené silnice č. II/457 v délce 0,143 km v ul. Bernartické, od km 9,775 do km 9,918 původního provozního staničení, se všemi součástmi a příslušenstvím, a pozemků parc. č. 1063/7 ost. pl. o výměře 346 m2 a parc. č. 3464 ost. pl. o výměře 1 344 m2, vše v k.ú. Javorník-ves, obec Javorník, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Javorník, IČ: 00302708. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2924 ost. pl. o výměře 443 m2, dle geometrického plánu č. 1383-65/2017 ze dne 7. 11. 2017 pozemek parc. č. 2924/2 ost. pl. o výměře 443 m2 a části pozemku parc. č. 2933 ost. pl. o výměře 174 m2, dle geometrického plánu č. 1375-49/2017 ze dne 25. 8. 2017 pozemek parc. č. 2933/2 ost. pl. o výměře 174 m2, vše v k.ú. a obci Hlubočky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hlubočky, IČ: 00298891. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1905/2 ostatní plocha o výměře cca 62 m2 v k.ú. a obci Hranice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Hranice, IČ: 00301311, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa, úsek Hranice – lázně Teplice nad Bečvou“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. bezúplatný převod veřejného osvětlení u přechodů pro chodce na okružní křižovatce, vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 402 - Veřejné osvětlení“, a chodníku, obrub, přechodů pro chodce, přechodových ostrůvků, středu okružní křižovatky a odpadkového koše, vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, vše jako součást investiční akce „II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka“ z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ: 00301493, za podmínek dle důvodové zprávy
3.5. bezúplatný převod 423 m betonového obrubníku silničního 100x15x25 cm, 24 m betonového obrubníku silničního 100x15x30 cm, 26 m betonového obrubníku silničního přechodového L + P 100x15x15/25 cm a 173 m betonového obrubníku silničního nájezdového včetně jejich osazení do betonového lože a odvodňovací betonový žlab s krycím roštem š. 300 mm s rychlouzávěrem o délce 11 m, včetně jeho osazení do betonového lože, vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 101 Komunikace“, a 502 m zahradních obrub 100x5x20 cm, 543 m2 betonové zámkové dlažby 200x100x60 mm, 59 m2 dlažby zámkové slepecké 200x11x60 mm a 7 m2 dlažby slepecké vodící, drážkované 200x200x60 mm a 117 m2 ploch vjezdů do nemovitostí, vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 103 Chodníky, vjezdy a parkovací stání“, vše jako součást investiční akce „III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnice“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Velký Týnec, IČ: 00299669
3.6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1610 ost. pl. o výměře 66 m2, dle geometrického plánu č. 222-42c/2017 ze dne 5. 10. 2017 pozemek parc. č. 1610/2 ost. pl. o výměře 66 m2, v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice, a části pozemku parc. č. 274 ost. pl. o výměře 218 m2, dle geometrického plánu č. 531-42a/2017 pozemek parc. č. 274/5 ost. pl. o výměře 218 m2, v k.ú. Brníčko, obec Uničov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Uničova, IČ: 00299634. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1., 3.2. a 3.6. návrhu na usnesení, a vždy to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z26-02-18.doc
Přílohy:
10.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z26-02-18-snímky.pdf