36.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Individuální dotace v oblasti krizového řízení – obec Opatovice – dodatek č. 1

Usnesení č. UZ/16/50/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na rekonstrukci požární zbrojnice uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Opatovice, IČO: 00301655, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
2

ukládá podepsat dodatek dle bodu 1 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 36. DZ_Individuální dotace-obec Opatovice-dodatek č. 1_OKH_ZOK24-06-19.docx
Přílohy:
36. Př. č. 1 - Žádost obec Opatovice_anonym_OKH_ZOK 24-06-19.pdf
36. Př. č. 2 - Registrace akce_obec Opatovice_OKH_ZOK 24-06-19.docx
36. Př. č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě-obec Opatovice_OKH_ZOK 24-06-19.docx