33.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – změna účelu schválené dotace

Usnesení č. UZ/16/46/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje své usnesení č. UZ/15/57/2019 ze dne 29. 4. 2019, bod 8 a 13, v části Přílohy č. 5, a to v části účel použití dotace u žadatele s poř. č. 39 obec Luběnice dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje změnu (upřesnění) účelu použití dotace obci Luběnice dle důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedeným příjemcem v dotačním programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/71/2018


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 33._DZ_Program_obnovy_venkova_OK_ 2019 - změna_účelu_schválené_dotace_OSR_ZOK_24_6_2019.docx
Přílohy:
33._Příloha č. 1 – Žádost_ob._Luběnice_o_ změnu_úč._použití_dot._a_změnu_str._dot._v_POV_2019.docx