21.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče

Usnesení č. UZ/16/34/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019 s odůvodněním dle části A důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotace příjemcům dle Přílohy č. 1, 2 a 3 s odůvodněním dle části A, B, C důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv dle Přílohy č. 1, 2 a 3 o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 3 usnesení


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 21.-DZ-Žádosti o posk.in. dot.v obl.sp. kult.a pam.péče-OSKPP-Z24-06-2019.docx
Přílohy:
21.-Příloha č.01-Tabulka žad. v oblasti sportu-OSKPP-Z24-06-2019.xlsx
21.-Příloha č.02-Tabulka žad. v oblasti kultury-OSKPP-Z24-06-2019.xlsx
21.-Příloha č.03-Tabulka žad. v oblasti pam. péče-OSKPP-Z24-06-2019.xlsx
21.-Příloha č.04-Návrh smlouvy s žadatelem Obec Laškov-OSKPP-Z24-06-2019.docx
21.-Příloha č.05-Návrh s. s žadatelem Ol. kr. as. Sport pro všechny, z.s.- OSKPP-Z24-06-2019.docx
21.-Příloha č.06-Návrh smlouvy s žadatelem MUO-OSKPP-Z24-06-2019.docx
21.-Příloha č.07-Návrh smlouvy s žadatelem ŘKF Olomouc-Hradisko-OSKPP-Z24-06-2019.docx
21.-Příloha č.08-Návrh smlouvy s žadatelem Město Šumperk-OSKPP-Z24-06-2019.docx
21.-Příloha č.09-Návrh smlouvy s žadatelem ŘKF Jeseník-OSKPP-Z24-06-2019.docx