16.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/16/25/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje  

2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/8/31/2017, bod 5.3., ze dne 18. 12. 2017, ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu id. 7/28 pozemku v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova z podílového spoluvlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny spoluvlastnického podílu a s tím související změny výše kupní ceny

2.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/11/2016, bod 5.7., ze dne 23. 9. 2016, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě odkoupení části pozemku parc. č. 2304/25 trvalý travní porost o výměře cca 5 m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, mezi původním vlastníkem tohoto pozemku jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, a to z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku


 
3

schvaluje  

3.1. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 7/24) na pozemku parc. č. 1636/9 ost. pl. o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova z podílového spoluvlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 508 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 2304/25 trvalý travní porost o výměře cca 5 m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 mezi vlastníkem tohoto pozemku jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/446 Hanušovice – Nová Seninka“ kolaudována a za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.3. odkoupení pozemku parc. č. 91/4 ost. pl. o výměře 130 m2 v k. ú. Mírovský Grunt, obec Mírov, z vlastnictví ČR – MILNEA státní podnik v likvidaci, IČO: 00016187, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 5 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.4. odkoupení pozemku parc. č. 82/20 ost. pl. o výměře 80 m2 v k.ú. Prusy, obec Beňov, z vlastnictví obce Beňov, IČO: 00636126, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 9 600 Kč. Nabyvatel uhradí obci Beňov veškeré náklady spojené s převodem předmětného pozemku do vlastnictví obce Beňov ve výši 12 200 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.5. odkoupení části pozemku parc. č. 266/13 orná půda o výměře 75 m2, dle geometrického plánu č. 472-84/2017 ze dne 1. 3. 2018 pozemek parc. č. 266/20 o výměře 75 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 7 500 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.6. odkoupení části pozemku parc. č. st. 507 zast. pl. a nádvoří o výměře 24 m2, dle geometrického plánu č. 1005-194/2018 ze dne 16. 11. 2018 pozemek parc. č. 3642 o výměře 24 m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, z vlastnictví vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 11 910 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.7. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k pozemku parc. č. 1235 ost. pl. o celkové výměře 74 m2 v k.ú. Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, z vlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 5 580 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 645/1 orná půda o výměře cca 58 m2 v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice, mezi společností Zdráhal company s.r.o., IČO: 05249686, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěný silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětné nemovitosti se bude rovnat ceně tržní, stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy, minimálně však ve výši 600 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.9. odkoupení částí pozemku parc. č. 5862 orná půda o celkové výměře 7 158 m2, dle geometrického plánu č. 6132-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5862/2 orná půda o výměře 6 261 m2 a pozemku parc. č. 5862/3 orná půda o výměře 897 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.10. odkoupení části pozemku parc. č. 209/3 ost. pl. o celkové výměře 14 m2, dle geometrického plánu č. 132-46/2018 ze dne 2. 7. 2018 pozemek parc. č. 209/4 o výměře 14 m2 v k.ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš, z vlastnictví Římskokatolické farnosti Vidnava, IČO: 49561766, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 400 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.11. odkoupení části pozemku parc. č. 357/15 orná půda o výměře 130 m2, dle geometrického plánu č. 472-84/2017 ze dne 1. 3. 2018 pozemek parc. č. 357/19 o výměře 130 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 13 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.12. odkoupení částí pozemků parc. č. 266/15 orná půda o výměře 70 m2, parc. č. 470/70 orná půda o výměře 15 m2, parc. č. 511/17 orná půda o výměře 245 m2, parc. č. 511/18 orná půda o výměře 30 m2, částí pozemku parc. č. 511/19 orná půda o výměře 125 m2, částí pozemků parc. č. 511/20 orná půda o výměře 330 m2 a parc. č. 540/1 orná půda o výměře 5 m2, vše dle geometrického plánu č. 472-84/2017 ze dne 1. 3. 2018 pozemky parc. č. 266/21 o výměře 70 m2, parc. č. 470/81 o výměře 15 m2, parc. č. 511/21 o výměře 245 m2, parc. č. 511/22 o výměře 30 m2, pozemky parc. č. 511/23 o výměře 108 m2 a parc. č. 511/25 o výměře 17 m2, pozemky parc. č. 511/20 o výměře 330 m2 a parc. č. 540/117 o výměře 5 m2, vše v k.ú. a obci Niva, vše z vlastnictví vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 82 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.13. odkoupení části pozemku parc. č. 258/33 trvalý travní porost o výměře 305 m2, dle geometrického plánu č. 472-84/2017 ze dne 1. 3. 2018 pozemek parc. č. 258/42 o výměře 305 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 30 500 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.14. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 290/1 orná půda o výměře 580 m2, dle geometrického plánu č. 472-84/2017 ze dne 1. 3. 2018 pozemek parc. č. 290/40 o výměře 580 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 14 500 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.15. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku parc. č. 290/1 orná půda o výměře 580 m2, dle geometrického plánu č. 472-84/2017 ze dne 1. 3. 2018 pozemek parc. č. 290/40 o výměře 580 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 9 667 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.16. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku parc. č. 290/1 orná půda o výměře 580 m2, dle geometrického plánu č. 472-84/2017 ze dne 1. 3. 2018 pozemek parc. č. 290/40 o výměře 580 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 9 666 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.17. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku parc. č. 290/1 orná půda o výměře 580 m2, dle geometrického plánu č. 472-84/2017 ze dne 1. 3. 2018 pozemek parc. č. 290/40 o výměře 580 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 9 667 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.18. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 290/1 orná půda o výměře 580 m2, dle geometrického plánu č. 472-84/2017 ze dne 1. 3. 2018 pozemek parc. č. 290/40 o výměře 580 m2 v k.ú. a obci Niva z vlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 14 500 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.19. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 3/4) k částem pozemků parc. č. 357/14 orná půda o výměře 205 m2 a parc. č. 470/71 orná půda o výměře 205 m2, vše dle geometrického plánu č. 472-84/2017 ze dne 1. 3. 2018 pozemky parc. č. 357/20 o výměře 205 m2 a parc. č. 470/82 o výměře 205 m2, vše v k.ú. a obci Niva, vše z vlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 30 750 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

nevyhovuje návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení části pozemku parc. č. 2011 ost. pl. v k.ú. Štíty-město, obec Štíty, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových


 
5

schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2011 ost. pl. v k.ú. Štíty-město, obec Štíty, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
6

neakceptuje návrh společnosti SLEZAN HOLDING a.s., ve věci odkoupení pozemku parc. č. 2851/1 ost. pl. o výměře 113 m2 v k.ú. a obci Rapotín z vlastnictví společnosti SLEZAN HOLDING a.s., IČO: 24229709, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk, a to z důvodu jeho nepotřebnosti pro činnost příspěvkové organizace


 
7

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1., 3.3.–3.7., 3.9–3.19. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 16.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z24-06-19.docx
Přílohy:
16.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z24-06-19-snímky.pdf