12.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019

Usnesení č. UZ/16/22/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje nabytí finančních prostředků ve výši 122 385 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury a uzavření Smlouvy č. 78S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 mezi Olomouckým krajem, Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje převzetí ručitelského závazku Olomouckým krajem za závazky Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1


 
4

ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 12-smlouva-SFDI-ODSH-Z-24-06-19.docx
Přílohy:
12-Příloha č. 1-smlouva SFDI-ODSH-Z-24-06-19.docx