5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 21. 12. 2020

Zřízení a personální obsazení výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční období 2020–2024, personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/2/5/2020

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

zřizuje s účinností od 21. 12. 2020 výbory Zastupitelstva Olomouckého kraje ve struktuře:

a) kontrolní výbor

b) výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

c) výbor pro regionální rozvoj

d) výbor pro rozvoj cestovního ruchu

e) výbor pro zdravotnictví


 
2

zvolilo s účinností od 21. 12. 2020 předsedy a členy výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční období 2020–2024 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá vyhotovit předsedům a členům výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje dekret o zvolení

T: ihned

O: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje


4

bere na vědomí písemné oznámení Ing. Pavla Dopity, LL.M., MBA, o odstoupení z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje k 7. 12. 2020


 
5

zvolilo paní Denisu Fidlerovou členkou Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 21. 12. 2020


 
6

ukládá vyhotovit nové člence Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje dekret o zvolení

T: ihned

O: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 5.-Zrizeni a pers. sloz. V, personalni zalezitosti V-F ZOK-OKH-ZOK-21-12-2020-DZ_anon.ver..docx
Přílohy:
5.-P1-personalní obsazení-ZOK-21-12-20.docx
5.-P2-Jednací řád výborů ZOK-ZOK-21-12-20.docx