53.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Rekonstrukce průchodu – Korunní pevnůstka“

Usnesení č. UZ/2/61/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2016/02509/OTH/DSM
o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Michalská 1141/8, 779 00 Olomouc, IČ: 28557484, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění dodatku veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 53. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.docx