41.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/2/51/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Program památkové péče
v Olomouckém kraji 2017 dle důvodové zprávy a příloh 1 a 2 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně žádostí o dotaci vyšších než
200 000 Kč na konkrétní účel a včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli

T: 24. 4. 2017

O: Rada Olomouckého kraje


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí
o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 41_DZ_Program památkové péče v Olomouckém kraji - vyhlášení_ZOK_9_12_2016.docx
Přílohy:
41 _Příloha č. 1 Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017–DT1 Obnova kulturních památek.docx
41 _Příloha č. 2 Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017–DT2 Obnova staveb drob. arch..docx
41_Příloha č. 1a - Formulář žádosti o poskytnutí dotace z DT 1 - Obnova kulturních památek.xls.xlsx
41_Příloha č. 1b_příloha žádosti o poskytnutí dotace z DT 1 a 2 – čestné prohlášení.docx
41_Příloha č. 1c_Vzor VPS pro obce a města na akci z DT 1 Obnova kulturních památek.docx
41_Příloha č. 1d_Vzor VPS pro právnické osoby na akci z DT1 - Obnova kulturních památek.docx
41_Příloha č. 1e_Vzor VPS pro podnikající fyzické osoby na akci z DT1-Obnova kult. památek.docx
41_Příloha č. 1f_Vzor VPS pro fyzické osoby na akci z DT1 Obnova kulturních památek.docx
41_příloha č. 1g_VzorVPS pro příspěvkové organizace na akci z DT 1 Obnova kulturních památek.docx
41_Příloha č. 2a - Formulář žádosti o poskytnutí dotace z DT 2 – Obnova staveb drob. arch..xlsx
41_Příloha č. 2b_příloha žádosti o poskytnutí dotace z DT 2 – čestné prohlášení.docx
41_Příloha č. 2c_Vzor VPS pro obce a města na akci z DT2 Obnova staveb drobné architektury.docx
41_Příloha č. 2d_Vzor VPS pro právnické osoby na akci DT 2 Obnova staveb drobné architektury.docx
41_Příloha č. 2e_Vzor VPS pro podnikající fyz. osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drob. arch..docx
41_Příloha č. 2f_Vzor VPS pro fyzické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury.docx
41_příloha č. 2g_Vzor VPS pro příspěvkové organizace na akci z DT 2 Obnova staveb drob. arch..docx