29.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr. Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/8/45/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018 dle důvodové zprávy a příloh č. 1–5 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018 ke schválení Radě Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: ROK 18. 6. 2018

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo programu

 


Důvodová zpráva: 29.-DZ-Prog. na podp. handicap. sport. v OK 2018-vyhl.-OSKPP-Z18-12-2017.docx
Přílohy:
29.-Příloha č.1-Pravidla Pro. na podp. HS v OK v roce 2018-vyhl.-OSKPP-Z18-12-2017.doc
29.-Příloha č.2-Vzor žádosti-OSKPP-Z18-12-2017.xlsx
29.-Příloha č.3-Vzor veřejnopr. smlouvy na činn. pro PO-OSKPP-Z18-12-2017.docx
29.-Příloha č.4-vzor smlouvy na činnost pro FO nepodnikající-OSKPP-Z18-12-2017.docx
29.-Příloha č.5-vzor smlouvy na činnost pro FO podnikající-OSKPP-Z18-12-2017.docx