21.1.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/8/30/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. odprodej pozemků parc. č. 302/1 ost. pl. o výměře 194 m2 a parc. č. 759 ost. pl. o výměře 885 m2, oba v k.ú. Obědné, obec Libina, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., za kupní cenu ve výši 30 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 901/14 ost. pl. o výměře 42 m2 v k.ú. Žárová, obec Velké Losiny, pozemků parc. č. 5458/9 ost. pl. o výměře 210 m2, parc. č. 5458/11 ost. pl. o výměře 789 m2 a parc. č. 5458/12 ost. pl. o výměře 35 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
2.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. st. 1414 zast. pl. o výměře cca 1 600 m2, jehož součástí je část stavby bez č.p./č.e., obč. vyb., v k.ú. a obci Litovel mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a Ing. Jaromírem Macháčkem jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně obvyklé (tržní) stanovené znaleckým posudkem, vyhotoveným v době uzavření řádné kupní smlouvy, za podmínek dle důvodové zprávy a za podmínky zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1817/23 ost. pl. v k.ú. a obci Litovel, spočívajícího v právu chůze a jízdy k části pozemku parc. č. st. 1414 zast. pl. o výměře 2 535 m2, jehož součástí je část stavby bez č.p./č.e., obč. vyb., v k.ú. a obci Litovel, a to ve prospěch Olomouckého kraje, jako vlastníka části pozemku parc. č. st. 1414 zast. pl. (která zůstane ve vlastnictví kraje) v k.ú. a obci Litovel, mezi Ing. Jaromírem Macháčkem, jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem, jako oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne realizace reálného rozdělení nemovitostí, kterým bude stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., v k.ú. a obci Litovel rozdělena na dvě samostatné budovy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. odprodej pozemku parc. č. st. 146/7 zast. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., IČ: 70994226, za kupní cenu ve výši 13 800 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 1906/1 ost. pl. o výměře cca 650 m2 v k.ú. a obci Hranice mezi Olomouckým krajem jako budoucí prodávajícím a společností Prima mateřská škola, s. r. o., IČ: 25367323, jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem a za podmínek dle důvodové zprávy. V případě, že příjem z odprodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba parkoviště a nového oplocení kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
3schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2.1. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2.2. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 21.1.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z18-12-17.doc
Přílohy:
21.1.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z18-12-17-snímky.pdf