23.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/13/37/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatný převod úseku vyřazené silnice č. III/4376 Lipník nad Bečvou – Jezernice, a to začátek úseku – odbočení ze silnice č. II/434 (dříve č. I/47) u kasáren v Lipníku nad Bečvou po konec k.ú. Lipník nad Bečvou (u areálu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.) v délce 1,730 km nacházející se na pozemcích parc. č. 3938/5 ost. pl., parc. č. 3938/7 ost. pl., parc. č. 3994/47 ost. pl., parc. č. 3994/67 ost. pl., parc. č. 3994/68 ost. pl., parc. č. 3994/48 orná půda, parc. č. 3994/50 orná půda, parc. č. 3994/62 ost. pl., parc. č. 3938/3 ost. pl., parc. č. 3936/2 ost. pl. a parc. č. 3935/1 ost. pl. v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO: 00301493. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.

2.2. bezúplatný převod úseku vyřazené silnice č. III/4376 Lipník nad Bečvou – Jezernice, a to začátek úseku od areálu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., po křižovatku se silnicí III/4374 v obci Jezernice v délce 0,770 km nacházející se na pozemku parc. č. 2677/24 ost. pl. v k.ú. a obci Jezernice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Jezernice, IČO: 70040915, za podmínky dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.

2.3. bezúplatný převod úseku vyřazené silnice č. III/4379 Lipník nad Bečvou – Bohuslávky, a to začátek úseku za železničním přejezdem ČD a konec úseku – hranice k.ú. a obci Lipník nad Bečvou v délce 2,110 km nacházející se na pozemcích parc. č. 2604/10 ost. pl., parc. č. 3995/86 ost. pl., parc. č. 3995/85ost. pl., parc. č. 2604/1 ost. pl., parc. č. 3992/65 ost. pl. a parc. č. 2604/9 ost. pl., vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO: 00301493. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.

2.4. bezúplatný převod úseku vyřazené silnice č. III/4376 Lipník nad Bečvou – Jezernice, a to původní úsek silnice, který vede areálem společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., v délce 0,670 km nacházející se na pozemku parc. č. 2677/11 ost. pl. v k.ú. a obci Jezernice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., IČO: 00015253. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.

2.5. bezúplatný převod úseku původní silnice I/47 od km 48,088 do km 47,868 jejího původního staničení v délce 220 m, se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně části pozemku parc. č. 2585/1, dle geometrického plánu č. 2763-767/2009 ze dne 25. 11. 2009 pozemek parc. č. 2585/4 o výměře 3 127 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO: 00301493. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 893 ost. pl. o výměře 40 m2, dle geometrického plánu č. 1038-110/2018 ze dne 19. 10. 2018 pozemku parc. č. 893/8 ost. pl. o výměře 40 m2, oba v k.ú. Vrahovice, obec Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Prostějov, IČO: 00288659. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.7. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1710/1 ost. pl. o celkové výměře 1061 m2 a parc. č. 1918 ost. pl. o výměře 54 m2, dle geometrického plánu č. 429-47/2018 ze dne 12. 9. 2018 pozemky parc. č. 1710/3 ost. pl. o výměře 91 m2, parc. č. 1710/4 ost. pl. o výměře 309 m2, parc. č. 1710/5 ost. pl. o výměře 219 m2, parc. č. 1710/6 ost. pl. o výměře 440 m2, parc. č. 1710/7 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 1918/2 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k.ú. a obci Horní Studénky, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Horní Studénky, IČO: 00635944. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1521/1 ost. pl. o výměře cca 467 m2 v k.ú. a obci Hanušovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Hanušovice, IČO: 00302546, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodníky města Hanušovice – silnice II/369, II. etapa“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3970 ost. pl. o výměře cca 642 m2 v k.ú. a obci Šternberk mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Šternberkem, IČO: 00299529, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/445 Šternberk – chodníky ul. Jesenická“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.10. bezúplatný převod pozemku parc. č. 959/21 ost. pl. o výměře 1 106 m2 včetně veřejně přístupné účelové komunikace v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČO: 00299308. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.11. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 601/10 ost. pl. výměře cca 68 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.12. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 128 ost. pl. o výměře 636 m2, dle geometrického plánu č. 165-12/2018 ze dne 8. 2. 2018 pozemek parc. č. 128/4 ost. pl. o výměře 636 m2, a části pozemku parc. č. 134 ost. pl. o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 164-48b/2017 ze dne 16. 1. 2018 pozemek parc. č. 134/2 ost. pl. o výměře 16 m2, vše v k.ú. Nová Dědina u Uničova, obec Uničov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Uničova, IČO: 00299634. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.13. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1328 ost. pl. o celkové výměře 185 m2, dle geometrického plánu č. 346-70/2018 ze dne 26. 4. 2018 pozemky parc. č. 1328/2 ost. pl. o výměře 177 m2 a parc. č. 1328/3 ost. pl. o výměře 8 m2, v k.ú. a obci Tučín, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Tučín, IČO: 00636631. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.14. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 706/7 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Ruda nad Moravou, IČO: 00303313, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodník v obci Ruda nad Moravou“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.15. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemní komunikace – silnice č. II/453 v délce 0,230 km, od km 0,000 původního provozního staničení v uzlovém bodě UZ 1422A008 po km 0,230 původního provozního staničení v místě napojení stávajícího a nově vybudovaného úseku silnice II/453 v km 0,230, včetně mostního objektu ev. č. 453-001 od km 0,005 po km 0,025 původního provozního staničení, se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně části pozemku parc. č. 317 ost. pl. o výměře cca 1 750 m2, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Jeseník, IČO: 00302724, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.16. bezúplatný převod pozemků parc. č. 2594/44 ost. pl. o výměře 31 m2, parc. č. 3964/71 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 3964/72 ost. pl. o výměře 83 m2, parc. č. 3964/73 ost. pl. o výměře 64 m2, parc. č. 3964/74 ost. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 3964/75 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO: 00301493. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření:

3.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1.–2.7., 2.12. 2.13. a 2.16. návrhu na usnesení, a vždy to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem;

3.2. Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, dle bodu 2.10. návrhu na usnesení,

a vždy to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 23.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-12-18.doc
Přílohy:
23.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-12-18-snímky.pdf