23.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/13/35/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje  

2.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/23/2011 ze dne 24. 6. 2011, ve věci odkoupení pozemku parc. č. 2562/78 ost. pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou, obec Lipník nad Bečvou, z vlastnictví pana Jiřího Zbruže do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníka odprodat nemovitost do vlastnictví Olomouckého kraje a z důvodů zatížení nemovitosti zástavními právy

2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/22/2011, bod 3.3., ze dne 22. 9. 2011, ve věci odkoupení části pozemku parc. č. st. 20/1 zast. pl. o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 199-3505/2009 ze dne 3. 5. 2010 pozemek parc. č. 957 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Luká, z podílového spoluvlastnictví paní Daniely Recové (id. 1/4), paní Ludmily Recové (id. 1/2) a paní Veroniky Recové (id. 1/4) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny spoluvlastníků a změny výše kupní ceny

2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/27/2017, bod 5.1., ze dne 18. 9. 2017, ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) na pozemku parc. č. 1538/9 v k.ú. a obci Věrovany, z vlastnictví společnosti AGRO Haná a.s., IČO: 02849895, z důvodu změny vlastníka pozemku

2.4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/10/18/2018, bod 4.1., ze dne 23. 4. 2018, ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) na pozemcích parc. č. 1538/32 a parc. č. 1538/33, oba v k.ú. a obci Věrovany, z vlastnictví společnosti AGRO Haná a.s., IČO: 02849895, z důvodu změny vlastníka pozemku

2.5. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2018, bod 3.11., ze dne 25. 6. 2018, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 764/35 o výměře cca 10 m2 v k.ú. a obci Ptení, mezi Ing. Karlem Diblíkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny rozsahu předmětu budoucí koupě

2.6. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2018, bod 3.11., ze dne 25. 6. 2018, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1286/22 o výměře cca 127 m2 v k.ú. a obci Ptení, mezi Jitkou Musilovu jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny rozsahu předmětu budoucí koupě

2.7. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/26/24/2012, body 4.13. a 4.14., ze dne 21. 9. 2012, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků v k.ú. a obci Konice, z podílového spoluvlastnictví Ing. Jaroslava Chytila do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 81 450 Kč z důvodu změny výše kupní ceny


 
3

schvaluje  

3.1. realizaci výkupů pozemků zastavěných silnicemi II. třídy, za kupní ceny rovnající se cenám úředním, stanoveným znaleckými posudky, minimálně ve výši 100 Kč/m2, a dále realizaci výkupů pozemků zastavěných silnicemi III. třídy, za kupní ceny rovnající se cenám úředním, stanoveným znaleckými posudky, minimálně ve výši 60 Kč/m2

3.2. realizaci výkupů pozemků dotčených investičními akcemi Olomouckého kraje z vlastnictví třetích osob za kupní ceny rovnající se cenám obvyklým (tržním), stanoveným znaleckými posudky, minimálně ve výši 60 Kč/m2

3.3. odkoupení části pozemku parc. č. st. 20/1 zast. pl. o výměře 3 m2, jehož součástí je stavba Luká, č. p. 16, rod. dům, dle geometrického plánu č. 199-3505/2009 ze dne 3. 5. 2010 pozemek parc. č. 957 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Luká, z podílového spoluvlastnictví paní Veroniky Recové (id. 1/2) a paní Daniely Recové Sloukové (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 640 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.4. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) na pozemku parc. č. 1538/9 ost. pl. o výměře 127 m2 v k.ú. a obci Věrovany a spoluvlastnického podílu (id. 1/2) na pozemcích parc. č. 1538/32 ost. pl. o výměře 121 m2 a parc. č. 1538/33 ost. pl. o výměře 100 m2, oba v k.ú. a obci Věrovany, z vlastnictví Bc. Miroslava Hofschneidera do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 764/35 orná půda o výměře cca 12 m2 v k.ú. a obci Ptení, mezi Ing. Karlem Diblíkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/37349 Ptení - obchvat“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných nemovitostí bude sjednána ve výši 165 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv, včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1286/22 ostatní plocha o výměře cca 455 m2 v k.ú. a obci Ptení, mezi Jitkou Musilovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/37349 Ptení - obchvat“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných nemovitostí bude sjednána ve výši 165 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.7. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2010/01284/OMP/DSB ze dne 21. 4. 2010 z důvodu přečíslování stavbou dotčených parcel a změny rozsahu trvalých záborů na stavbou dotčených pozemcích

3.8. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) na pozemcích parc. č. 4692 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, parc. č. 4693 ostatní plocha o výměře 261 m2, parc. č. 4694 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130 m2 a parc. č. 4696 ostatní plocha o výměře 864 m2, vše v katastrálním území a obci Konice, z podílového spoluvlastnictví Ing. Jaroslava Chytila do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 382 500 Kč. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.9. odkoupení části pozemku parc. č. 452/9 ost. pl. o výměře 90 m2, dle geometrického plánu č. 346-153/2015 ze dne 29. 1. 2016 pozemek parc. č. 452/13 ost. pl. o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Blatec, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO: 70994226, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 12 600 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, včetně správního poplatku k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, minimálně ve výši 6 500 Kč.

3.10. odkoupení části pozemku parc. č. 218/2 orná půda o výměře 159 m2, dle geometrického plánu č. 328-31/2017 ze dne 15. 3. 2018 pozemek parc. č. 218/3 ost. pl. o výměře 159 m2, v k.ú. a obci Police, pozemku parc. č. 5461/6 ost. pl. o výměře 194 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, a pozemku parc. č. 2397/4 ost. pl. o výměře 7 m2 v k.ú. Nová Seninka, obec Staré Město, vše z vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a.s., IČO: 60793015, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 21 880 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.11. odkoupení pozemků parc. č. 22 ost.pl. o výměře 1 444 m2 a parc. č. 23 zahrada o výměře 107 m2, oba v k.ú. Králová, obec Medlov, z vlastnictví paní Petry Galbové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 651 420 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.12. odkoupení pozemku parc. č. 290/220 orná půda o výměře 1 525 m2 v k.ú. a obci Náměšť na Hané, z vlastnictví paní Renáty Jančo do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 265 750 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.13. odkoupení pozemku parc. č. 5451/30 ost. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, ze společného jmění manželů paní Lenky Effenbergerové a pana Lubomíra Effenbergera do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 3 520 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.14. odkoupení pozemků parc. č. 822/2 ost. pl. o výměře 214 m2 a parc. č. 823/3 ost. pl. o výměře 238 m2, oba v k.ú. a obci Partutovice z vlastnictví paní MVDr. Zdeňky Pospišilíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 45 200 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.15. odkoupení pozemku parc. č. 1476/4 ost. pl. o výměře 215 m2 v k.ú. Vysoké Žibřidovice, obec Hanušovice, z vlastnictví pana Jiřího Felbaby do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 10 750 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.16. uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/150 hr. kraje - Prostějov“, v katastrálním území Ohrozim a v katastrálním území Vícov dle tabulky uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/150 hr. kraje - Prostějov“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní ceny předmětných nemovitostí se budou rovnat cenám tržním, stanoveným znaleckými posudky zpracovanými dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádných kupních smluv, minimálně však ve výši 150 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.17. odkoupení pozemků parc. č. 5888/5 ost. pl. o výměře 1.002 m2, parc. č. 5888/6 ost. pl. o výměře 4.095 m2, parc. č. 5888/11 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 5888/12 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/12 ost. pl. o výměře 30 m2 a částí pozemků parc. č. 6868/2 ost. pl. a parc. č. 6868/83 ost. pl., dle geometrického plánu č. 6817-88/2018 ze dne 24. 9. 2018 pozemků parc. č. 6868/2 ost. pl. o výměře 1 081 m2, parc. č. 6868/183 ost. pl. o výměře 9 092 m2, parc. č. 6868/184 ost. pl. o výměře 2 719 m2 a parc. č. 6868/185 ost. pl. o výměře 4 446 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO: 70994226, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organice, za podmínek dle důvodové zprávy, za kupní cenu ve výši 12 570 000 Kč. Kupní cena nemovitostí bude navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH. Veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad do katastru nemovitostí jsou zahrnuty v kupní ceně.

3.18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemků parc. č. 961 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 67 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 962 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 423 m2, jehož součástí je stavba Přerov I – Město, č.p. 3235, jiná st., parc. č. 963 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 6868/77 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 141 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/78 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/82 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 110 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/106 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 143 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st. a parc. č. 6868/165 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 113 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., a části pozemku parc. č. 6868/83 ost. pl., dle geometrického plánu č. 6817-88/2018 ze dne 24. 9. 2018 pozemku parc. č. 6868/186 ost. pl. o výměře 11 957 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, mezi společností České dráhy, a.s., IČO: 70994226, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy, za kupní cenu ve výši 10 030 000 Kč. V případě, že příjem z odprodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH. Veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad do katastru nemovitostí jsou zahrnuty v kupní ceně.

3.19. uzavření smlouvy o zákazu zcizení a zatížení k pozemkům parc. č. 961 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 67 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 962 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 423 m2, jehož součástí je stavba Přerov I – Město, č.p. 3235, jiná st., parc. č. 963 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 6868/77 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 141 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/78 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/82 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 110 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/106 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 143 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 6868/165 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 113 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., a k části pozemku parc. č. 6868/83 ost. pl., dle geometrického plánu č. 6817-88/2018 ze dne 24. 9. 2018 pozemku parc. č. 6868/186 ost. pl. o výměře 11.957 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, mezi společností České dráhy, a.s., IČO: 70994226, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy. Zákaz zcizení a zatížení budou zřízeny jako věcné právo. Olomoucký kraj uhradí správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.

3.20. odkoupení pozemku parc. č. 2328/2 ost. pl. o výměře 265 m2 v k.ú. Nové Losiny, obec Jindřichov, z vlastnictví paní Evy Kubelákové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu celkem ve výši 29 380 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.21. odkoupení pozemků parc. č. 397 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2, jehož součástí je stavba Dřevohostice, č.p. 323, rodinný dům a parc. č. 398 zahrada o výměře 546 m2, oba v katastrálním území a obci Dřevohostice z vlastnictví pana Josefa Změlíka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Centra Dominika Kokory, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 4 050 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:

4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.3., 3.4., 3.8.–3.10., 3.13.–3.15., 3.17. a 3.20. návrhu na usnesení,

4.2. Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, dle bodů 3.11. a 3.12. návrhu na usnesení,

4.3. Centra Dominika Kokory, příspěvkové organizace, dle bodů 3.21. návrhu na usnesení,

a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 23.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-12-18.doc
Přílohy:
23.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-12-18-snímky.pdf