36.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Program obnovy venkova Olomouckého kraje – změna účelu poskytnuté dotace, výjimka z Pravidel, dodatky ke smlouvám, souhlas s pronájmem

Usnesení č. UZ/12/56/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje výjimku z Pravidel Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 o prodloužení termínu dodání smlouvy o dílo u příjemců dotací obcí Svébohov, Pavlov, Štarnov, Ptení, Pivín a Milenov, dle důvodové zprávy


 
3

revokuje své usnesení č. UZ/10/44/2018, v části bodu 4 usnesení a Přílohy č. 1 důvodové zprávy v části Popis akce u příjemce dotace obce Zborov


 
4

schvaluje změnu v části Popis akce u obce Zborov dle důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s obcemi Svébohov, Pavlov, Štarnov, Ptení, Milenov a Zborov ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/67/2017 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/02146/OSR/DSM s obcí Pivín ve znění dle Přílohy č. 7 důvodové zprávy


 
5

schvaluje změnu účelu použití dotace u příjemců obec Císařov, obec Lazníčky a obec Bělá pod Pradědem dle důvodové zprávy


 
6

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/02095/OSR/DSM ve znění dle Přílohy č. 10 důvodové zprávy s obcí Císařov, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/02049/OSR/DSM s obcí Lazníčky ve znění dle Přílohy č. 12 důvodové zprávy a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/02032/OSR/DSM ve znění dle Přílohy č. 14 důvodové zprávy s obcí Bělá pod Pradědem


 
7

schvaluje pronájem obecní budovy č. 39 v obci Bousín v souladu se smlouvou č. 2016/01331/OSR/DSM


 
8

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 4 a 6 usnesení a souhlas s pronájmem dle bodu 7 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 36._DZ_Program obnovy venkova OK-změna účeluvýjimka z Pr._OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost obce Svébohov_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 10 – Dodatek č. 1 ke smlouvě č.2018-02095-OSR-DSM s obcí Císařov_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 11 – Žádost obce Lazníčky_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 12 – Dodatek č.1 ke smlouvě č.2018-02049-OSR-DSM s obcí Lazníčky_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 13 – Žádost obce Bělá pod Pradědem _OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 14 – Dodatek č.1 ke smlouvě č.2018-02032-OSR-DSM s obcí Bělá pod_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 15 – Žádost obce Bousín o vydání písemného souhlasu s pronájmem_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 2 – Žádost obce Pavlov_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 3 – Žádost obce Štarnov_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 4 – Žádost obce Ptení_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 5 – Žádost obce Milenov_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 6 – Žádost obce Pivín_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 7 – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018-02146-OSR-DSM s obcí Pivín_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 8 – Žádost obce Zborov_OSR_ZOK_17._9._2018.docx
Příloha č. 9 – Žádost obce Císařov_OSR_ZOK_17._9._2018.docx