13.6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/12/32/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. svěření stavby přístřešku, která je součástí pozemku parc. č. 832/6, dle geometrického plánu č. 165-1881/2018 ze dne 24. 1. 2018 pozemek parc. č. st. 203 o výměře 219 m2 v katastrálním území Valšovice, obec Hranice, do hospodaření Střední lesnické školy Hranice, Jurikova 588, IČO: 61986038

2.2. odejmutí pozemků parc. č. 341/1 a parc. č. 527/4, oba v katastrálním území Hejčín, obec Olomouc, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, IČO: 00601691, a svěření pozemků parc. č. 341/1 a parc. č. 527/4, včetně stavby depozitáře, která se na nich nachází, dle geometrického plánu č. 709-82/2018 ze dne 21. 5. 2018 na pozemku parc. č. st. 758, vše v katastrálním území Hejčín, obec Olomouc, do hospodaření Vědecké knihovny v Olomouci, IČO: 00100625


 


Důvodová zpráva: 13.6.-majetkoprávní záležitosti-užívání nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-09-18.doc
Přílohy:
13.6.-majetkoprávní záležitosti-užívání nemovitého majetku-OMPSČ-Z17-09-....pdf