Žádost o udělení licence a o změnu licence

Žádost o udělení licence a o změnu licence

dle zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

Podnikatel v silniční dopravě (dále jen „dopravce“), který hodlá provozovat linkovou osobní dopravu, musí mít pro každou konkrétní linku udělenu dopravním úřadem licenci na provozování linkové osobní dopravy. Linkovou osobní dopravou je pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách. Linkovou osobní dopravu lze provozovat formou veřejné linkové dopravy nebo formou zvláštní linkové dopravy.

O licenci k provozování linkové osobní dopravy i její změně rozhoduje:

 • v případě mezinárodní linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy,

 • v případě vnitrostátní linkové osobní dopravy Krajský úřad, v jehož územním obvodu se bude nacházet výchozí zastávka,

 • v případě městské autobusové dopravy příslušný Magistrát statutárního města nebo městský úřad (respektive obecní úřad obce s rozšířenou působností).

V územním obvodu s výchozí zastávkou v Olomouckém kraji rozhoduje o udělení licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy i o změně licence Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení veřejné dopravy, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (dále jen „dopravní úřad“), a to na základě žádosti dopravce.

Podání žádosti je možné učinit jedním z těchto způsobů:

 • osobním předáním dopravnímu úřadu (budova RCO, 14. patro),

 • běžnou poštou nebo do datové schránky úřadu,

 • e-mailem, který je podepsán uznávaným elektronickým podpisem.

Žádost zpracovává dopravce volnou formou s následujícím obsahem (viz § 11 zákona č. 111/1994 Sb.):

 1. údaj o formě linkové osobní dopravy (veřejná nebo zvláštní), včetně určení druhu dopravy (městská, vnitrostátní, mezinárodní),
 2. vedení linky, tím se rozumí trasa linky (popsaná souvisle výčtem pojížděných komunikací), zastávky pro nástup a výstup, jejich úplné názvy a určení výchozí a cílové zastávky,
 3. datum, kdy žadatel hodlá zahájit provoz linkové osobní dopravy,
 4. u linkové osobní dopravy vnitrostátní, která má být v celém rozsahu provozována na základě jedné nebo více smluv o veřejných službách v přepravě cestujících, uveďte údaj o této skutečnosti a údaje nutné k identifikaci každé z těchto smluv (její název, smluvní strany, datum uzavření),
 5. u zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní uveďte kategorii cestujících a údaje o právnické nebo fyzické osobě, pro kterou se má tato doprava provozovat,
 6. k žádosti je nutné dále doložit doklad o potvrzení o zaplacení správního poplatku a v případě zastupování také úředně ověřenou plnou moc.

 

Povinnost zaplatit správní poplatek, jehož předmětem je vydání licence nebo změna licence, vychází ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 34) a činí:

 • za každou vnitrokrajskou linku 300 Kč,

 • za každou mezikrajskou linku 500 Kč.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na dopravním úřadě nebo bezhotovostně i v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dopravce nehradí správní poplatek, pokud bude předmětná linka v celém rozsahu provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Dopravní úřad rozhodne o žádosti o udělení licence do 60 dnů od jejího podání dle § 11 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. O žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence dopravní úřad rozhodne do 60 dnů od jejího podání dle § 14 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění.

 

Kontakty na příslušné pracovníky dopravního úřadu:

Ing. Ondřej Fiala – tel. 585 508 587, e-mail: o.fiala@olkraj.cz

Mgr. Elena Zehnalová - tel. 585 508 313, e-mail: e.zehnalova@olkraj.cz

Ing. Marie Neugebauerová – tel. 585 508 585, e-mail: m.neugebauerova@olkraj.cz

Ing. Alena Vašinková – tel. 585 508 594, e-mail: a.vasinkova@olkraj.cz

 


Poslední změna 13. 12. 2018 11:06:03