Úplný výpis

Název: Mikroregion Kostelecko
IČ: 75062461
Vznik: 22.02.2000
Sídlo svazku obcí: Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané

Orgány svazku obcí:

Platnost od 07.02.2017:

 • valné shromáždění
 • kontrolní komise

Platnost do 07.02.2017

 • dozorčí rada
 • správní rada
 • valné shromáždění

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zájik funkce
Jarmila Stawaritschová Kaple 26, Čelechovice na Hané
PSČ 798 41
předseda 07.02.2017
Mgr. František Horák Za Branou 337, Kostelec na Hané
PSČ 798 41
1. místopředseda 07.02.2017
Ladislav Jedlička Laškov 91, PSČ 798 57 2. místopředseda 18.12.2014
Ladislav Hynek Třebízského 706, Kostelec na Hané,
PSČ 798 41
předseda 18.12.2014
07.02.2017
Ing. Hana Lebedová Podhájí 505, 798 17 Smržice předseda 03.12.2009
18.12.2014
Jarmila Stawaritschová Kaple 26, Kostelec na Hané 1. místopředseda 03.12.2009
Ing. Lubomír Novák 798 57 Pěnčín 203 2. místopředseda 03.12.2009
18.12.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 07.02.2017:
Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedy.

Platnost do 07.02.2017:
Za svazek samostatně jedná a vystupuje navenek předseda nebo první místopředseda nebo druhý místopředseda svazku. K podpisu za svazek je zapotřebí jedné osoby, a to tak, že k označení Mikroregion Kostelecko připojí svůj podpis: 1) předseda svazku nebo 2) první místopředseda svazku nebo 3) druhý místopředseda svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 07.02.2017:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činnosti týkajících se:

a) zastupování zájmů svazku na vyšších úrovních státní správy,
b) vytváření podnětů pro občany a instituce, podpory jejich nápadů a záměrů užitečných pro rozvoj obcí i svazku,
c) vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech schopných rozvoje v dané lokalitě,
d) spolupráce a pomoci při všech činnostech důležitých pro rozvoj obcí či svazku od nápadu k realizaci,
e) zprostředkování hospodářské spolupráce při usídlování firem a směřování zakázek, event. grantů a dotací do mikroregionu,
f) poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativy, obce, organizace i jednotlivé občany v souvislosti s činností svazku obcí,
g) organizování spolupráce bez ohledu na obor činnosti, výměny zkušeností, odborné přípravy a školení,
h) spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktů na krajské, národní i nadnárodní úrovni,
i) získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel Mikroregionu Kostelecko, ať už vlastními či sjednanými kapacitami,
j) vytváření podmínek pro formulování a stanovení společných zájmů v mikroregionu a způsobu řešení případných konfliktů,
k) vytváření předpokladů pro snižování nákladů na výkon vybraných, zejména pak integrovaných, samosprávných funkcí a činností jednotlivých obcí a svazku jako celku,
l) koordinace významných investičních akcí,
m) koordinace územního plánování,
n) oblasti školství,
o) oblasti sociální péče,
p) správy shromažďování a odvozu odpadů,
q) oblasti rozvoje kultury,
r) požární ochrany,
s) ochrany veřejného pořádku,
t) ochrany životního prostředí,
u) rozvoje cestovního ruchu,
v) rozvoje služeb,
w) zajištění dopravní obslužnosti,
x) odvádění a čištění odpadních vod

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Platnost do 07.02.2017:
1. Hlavním cílem svazku je:

 1. Vytvořit efektivně fungující management mikroregionu, který se bude cílevědomě zabývat zajišťováním koncepčních a koordinačních funkcí při naplňování rozvojových záměrů mikroregionu.
 2. Vytvořit orgán, který bude zastupovat mikroregion navenek tak, aby mohl tento celek vstoupit do povědomí jiných subjektů (podnikatelská sféra, orgány státní správy, orgány místní správy, obyvatelstvo, atd.).
 3. Vytvořit předpoklady pro snižování nákladů na výkon vybraných, zejména pak integrovaných, samosprávných funkcí a činností u jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku.
 4. Zajistit vliv na formování stylu života spoluobčanů, jenž odpovídá zvykům, zvyklostem a způsobu života v daném období a v tomto regionu, jenž je schopen přejímat vymoženosti současnosti i budoucnosti.

2. Předmět činnosti svazku tvoří:

 1. Zastupování mikroregionálních zájmů na vyšších úrovních veřejné správy.
 2. Vytváření podnětů pro občany a instituce, podpora jejich nápadů a záměrů užitečných pro rozvoj obce i mikroregionu.
 3. Vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech schopných rozvoje v dané lokalitě.
 4. Spolupráce a pomoc při všech činnostech důležitých pro rozvoj obce či mikroregionu od nápadu k realizaci.
 5. Zprostředkování hospodářské spolupráce při usídlování firem, zakázek event. grantů a dotací směřujících do mikroregionu.
 6. Poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativy, obce, organizace i jednotlivé občany v souvislosti s činností svazku pro mikroregion.
 7. Organizování spolupráce bez ohledu na ohraničení jednotlivých oborů činnosti, výměna zkušeností, odborná příprava a školení.
 8. Spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální politiky a kontaktů na okresní, národní i nadnárodní úrovni.
 9. Získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel mikroregionu Kostelecko, ať už vlastními či sjednanými kapacitami.


Poslední změna 14. 11. 2017 07:42:27