ROBOTI MÍSTO LABORATOŘE

17. 10. 2013

Roboti místo laboratoře

Jedním z hlavních témat českého školství se stává nutnost podpory přírodovědných a technických oborů. Z průzkumů prováděných v poslední době vyplývá, že mezi nejméně oblíbené předměty ve škole se řadí fyzika a matematika. Proto je třeba tyto předměty oživit a založit je na experimentech a pozorováních, které budou předcházet teoretickému výkladu nebo naopak budou na tento výklad navazovat a teoretické poznatky upřesňovat, doplňovat a rozvíjet.

Naprosto konkrétním počinem v této oblasti se může pochlubit Gymnázium Uničov, které v tomto (a z poloviny i v příštím) školním roce realizuje projekt s oficiálním názvem Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení. Více však o něm prozrazuje název neoficiální: Roboti místo laboratoře.

Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky má dvě hlavní aktivity: Vzniknou nepovinné předměty Robotické vnímání světa I a II (pro studenty nižšího a vyššího gymnázia) a realizují se společné workshopy mladších a starších studentů zaměřené na jejich vzájemné učení. Projekt počítá i s několika exkurzemi do fyzikálních ústavů a vědeckých pracovišť. Žáky čeká také beseda se zástupci výzkumu, kteří jim objasní propojení vysokoškolské výuky právě s výzkumem. V neposlední řadě dojde i na konferenci pro žáky okolních základních škol, při níž se seznámí s výstupy projektu.

Projekt uničovského gymnázia výborným způsobem propojuje výuku fyziky, matematiky a informačních technologií. Žáci pronikají do tajů fyziky velmi nenucenou cestou, která je baví a motivuje – prostřednictvím programovatelných robotů. Žáci spolupracují v týmech, postupně navrhnou a zrealizují jednoduchého autonomního mobilního robota schopného splnit zadanou úlohu.

Všechny provedené experimenty se vyhodnocují na počítači, data jsou ukládána na pronajatém datovém úložišti (cloudu). Žáci vytvoří během projektu vlastní prezentace své práce, popisující robotické experimenty a jejich výsledky. Nejzajímavější aktivity se budou natáčet 3D kamerou, tyto záznamy se pak upraví ve střihovém softwaru a budou se promítat na 3D televizi. Samozřejmostí je jejich zpřístupnění na webových stránkách školy jako inspirace pro vrstevníky a příklad dobré praxe.

Žáci v každém ze dvou nepovinných předmětů absolvují celkem 36 dvouhodinových bloků. Realizační tým projektu připraví pro tyto bloky výukové materiály a předměty se začlení do Školního vzdělávacího programu Gymnázia Uničov. Ten se tak podstatně obohatí o netradiční aktivity, inovativní metody a organizační formy zaměřené na praktické vzdělávání a experimentální pozorování. Škola tak vytváří prostor pro profilaci žáků.

Žáci mají v tomto projektu jedinečnou možnost hlouběji proniknout do oborů elektrotechniky a informatiky prostřednictvím tvůrčího procesu programování. Učí se pozorovat děje, popisovat je a potom se pokoušet pozorované skutečnosti vysvětlovat a vyvozovat fyzikální zákonitosti. Jedním z hlavních cílů projektu je pozitivně ovlivnit postoje žáků gymnázia k výuce přírodovědných a technických předmětů, zejména s ohledem na volbu jejich budoucí profesní dráhy. Jde též o rozvoj kompetencí žáků založených na experimentálním pozorování. Projekt pojímá jako výzvu aktuální situaci na trhu práce v technických a přírodovědných odvětvích, proto se snaží nacházet praktické cesty, jak žáky motivovat ke studiu těchto oborů. Inovativní je důraz na užití moderních technologií, na didaktické názorné metody a na seberealizaci žáka.

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.

manažer projektu, zástupce ředitele školy


Poslední změna 18. 10. 2013 12:30:25