Regionální inovační strategie a inovační potenciál Olomouckého kraje

Dokumenty

Soubor typu .pdfRIS OLK(769,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 1 Pruzkum prostredi pro inovacni podnikani OLK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 2 A SEA MZP(142,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 2 B SEA RIS oznámení(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 2 C SEA NATURA(268,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha 3 realizace RIS OLK(1 MB)stáhnout

Olomoucký kraj podobně jako většina regionů České republiky usiluje o vznik Regionální inovační strategie (dále jen RIS). Tato strategie představuje efektivní nástroj k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. Je souborem opatření k řešení problémů a potřeb podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v regionu.

Důvody pro vznik RIS:

 • Potřeba vytvořit regionální platformu pro komunikaci a koordinaci aktivit v oblasti inovací
 • Zvýšení absorpční kapacity regionu posílí vědeckovýzkumnou základnu a inovační potenciál OK
 • Ustavení trvalé řídící struktury zlepší schopnost reagovat na změny potřeb v regionu
 • Průběžný monitoring výsledků RIS zlepší efektivitu vynakládání veřejných prostředků

RIS by měla podpořit místní ekonomiku v přechodu ke znalostní ekonomice, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu technologií. Vypracování Regionální inovační strategie je naplněním jednoho z bodů Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje a koresponduje rovněž s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Publikování dokumentu je naplánováno na první polovinu roku 2011. Vytvoření RIS je financováno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ) v rámci výzvy č. 42.

Obsahem RIS jsou dvě hlavní oblasti:

 • Analýza současné situace Olomouckého kraje v oblasti inovací
 • Akční plán RIS včetně pilotních projektů, odpovědnosti a zdrojů financování

Pro vznik a následnou implementaci dokumentu je důležitá spolupráce veřejné, podnikatelské a akademické sféry. Z tohoto důvodu vznikl Řídící výbor RIS, jehož úkolem je připomínkovat a odsouhlasovat jednotlivé fáze RIS.

Partneři tvořící spolu s KÚOK Řídící výbor RIS

 • Univerzita Palackého Olomouc
 • Moravská vysoká škola Olomouc
 • Vysoká škola logistiky Přerov
 • Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
 • Regionální kancelář CzechInvest Olomouc
 • Magistrát města Olomouce
 • Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

Řídící výbor se schází na pravidelných jednáních se zpracovatelem RIS, firmou Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. Firma zvítězila ve veřejné zakázce na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zpracování RIS zahrnuje analýzu stávající situace Olomouckého kraje v oblasti inovací a tvorba návrhové části včetně tzv. Akčního plánu RIS, která představí skupiny pilotních projektů, jejich nositele a zdroje financování.

Prvním krokem zpracování bylo zajištění potřebných analytických informací. Za tímto účelem byl proveden a zpracován Průzkum prostředí inovačního podnikání v Olomouckém kraji, v rámci kterého byly v průběhu října a listopadu 2010 provedeny hloubkové rozhovory s vrcholovými manažery 118 firem v kraji, zároveň také rozhovory s 39 představiteli místní akademické sféry, z toho 31 výzkumníky. Výsledky provedených průzkumů (pdf, 1470 kB) byly prezentovány dne 17. 12. 2010 na Regionálním inovačním workshopu, na který byli pozváni členové Rady Olomouckého kraje, zástupci měst, univerzit a vysokých škol, zástupci podnikatelské veřejnosti a řídícího výboru včetně zpracovatele.

V lednu 2011 byla zahájena druhá část procesu tvorby RIS, jejímž účelem je snaha o nalezení řešení problémových oblastí, jež vyplynuly z provedeného průzkumu a SWOT analýzy. Členové řídícího výboru se shodli na třech prioritních oblastech, pro které je nutné rozpracovat strategické cíle a nástroje/opatření, která je budou naplňovat. Pro tento účel byla vytvořena pracovní skupina, zastoupená nejen členy řídícího výboru, ale také dalšími odborníky akademického, veřejného a podnikatelského sektoru. Tři jednání pracovní skupiny v únoru a březnu 2011 se zaměřila především na identifikaci strategických cílů a nalezení vhodných opatření a definicí všech možných nástrojů k jejich dosažení.

Pokrok při vytváření RIS OK bude představen na mezinárodní konferenci „Inovace v Olomouckém kraji“, která se uskuteční 11. 4. 2011 od 9 hod v sále Pegasus v budově RCO. Program konference ke stažení zde (pdf, 220 kB)

Inovační potenciál Olomouckého kraje

Olomoucký kraj se stejně jako další regiony v České republice snaží rozvíjet znalostní ekonomiku, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu technologií. S tímto cílem vzniká dokument Regionální inovační strategii Olomouckého kraje (dále jen RIS OK), obsahující analýzu současné situace Olomouckého kraje v oblasti inovací a Akční plán RIS OK, který představuje několik pilotních projektů. Realizace aktivit Akčního plánu přispěje k zvýšení regionální konkurenceschopnosti Olomouckého kraje na základě propojování činností akademické a podnikatelské sféry.

K růstu inovačního potenciálu přispívá i činnost klastrů, oborových seskupení firem podobného zaměření. Za podpory Olomouckého kraje působí na území regionu v současnosti čtyři klastry: Olomoucký klastr inovací, Český nanotechnologický klastr, Moravskoslezský dřevařský klastr a od roku 2009 rovněž klastr MedChemBio.

Úzká spolupráce probíhá rovněž mezi Olomouckým krajem a Univerzitou Palackého v Olomouci. Její vědeckotechnický park (VTP UP) je již od roku 2000 mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem. Prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru pomáhá rozjet firmu začínajícím podnikatelům s ojedinělým nápadem a zaměřením. Poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého za výhodných podmínek. Zajišťuje také poradenské služby spojené se zpracováním podnikatelského záměru, se založením firmy, přípravou žádosti o dotaci, dotační management, propagaci a marketing pro začínající firmy, stejně tak jako pomoc při ochraně průmyslového vlastnictví a tvorbě licenčních smluv. VTP UP svým klientům zprostředkovává měření, analýzy a výzkum na zakázku s pracovišti Univerzity Palackého v Olomouci. Připravuje nabídky, kontrakty a dohled nad jejich realizací.

Podpoře vzdělávání a inovací pomůže také nejnovější projekt Regionálního centra Olomouc a jeho partnerů TESCO SW a.s. a Moravské vysoké školy Olomouc o.p.s.. V areálu bývalých kasáren 9. května na tř. Kosmonautů v Olomouci budují tyto firmy Vysokoškolský kampus a inovační centrum Olomouc. V komplexu čtyř budov vytvoří zázemí pro vznik a rozvoj inovačních podnikatelských subjektů a komercializaci výsledků jejich vědecko-výzkumných aktivit. Klíčovou funkcí inovačního centra je zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity olomouckého regionu. Pro tyto aktivity bude vyčleněno jižní křídlo, které začne sloužit svému účelu od poloviny roku 2011.

Další jedinečnou aktivitou v oblasti inovací je projekt BIOMEDREG. Ten si klade za cíl podporu rozvoje Střední Moravy pomocí výzkumu a vývoje v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů a technologií. Jeho iniciátorem je Univerzita Palackého v Olomouci, která jej připravuje ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z aplikační sféry. Hlavním cílem je zřízení nového Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tento ústav se stane technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Zapojit nanotechnologie do každodenního života v Olomouckém kraji plánuje Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Centrum představuje zdroj nových poznatků vhodných k transferu do výrobní praxe v oblasti nanotechnologií, optických technologií, nanofotoniky, tenkých vrstev, analytických procesů a instrumentace. Centrum zaměřuje své aktivity na výzkum a vývoj moderních nanomateriálů pro čištění podzemních a odpadních vod, biologicky aktivních sloučenin, uhlíkových nanostruktur, magnetických nanomateriálů pro medicínu, optických prvků pro konstrukci detektorů kosmického záření či technologií antibakteriálních úprav povrchů pomocí nanočástic stříbra. Prostory centra nabízí zázemí nových laboratoří s unikátním spektrem syntetických, analytických a měřících technik umožňujících inovaci stávajících nebo zavádění zcela nových technologií.

Inovace a vědecké poznatky se promítají i do oblasti potravinářského průmyslu. Tradici šlechtitelství a zemědělství na Hané obnoví Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Vznik centra přinese do tohoto odvětví zcela nové metody, zejména v oblasti molekulární genetiky a biotechnologie. Výsledky plánovaného výzkumu jsou aplikovatelné například při vývoji moderních metodik šlechtění a nových odrůd plodin, získávání nových zdrojů surovin pro potravinářský a farmaceutický průmysl, zlepšení kvality potravin a její kontroly apod. Aktivity centra připravované Přírodovědeckou fakultou UP a jejími partnery – olomouckými pracovišti ÚEB AV ČR, v. v. i., a VÚRV, v. v. i., přinesou do Olomouce špičkové technologie, desítky vysoce kvalifikovaných míst a úzké propojení vědy a výzkumu s praxí.

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 18. 03. 2015 12:58:59