Regionální funkce knihoven

Regionální funkce knihoven upravuje zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. Zahrnují činnosti napomáhající k rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. V souladu s knihovním zákonem je zákonnou povinností kraje zajišťovat regionální funkce z peněžních prostředků svého rozpočtu.

Výkon regionálních funkcí koordinuje příslušná krajská knihovna. V Olomouckém kraji tuto funkci plní Vědecká knihovna v Olomouci, příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem. Jí pověřené knihovny pak zajišťují nejen metodickou a organizační pomoc, ale také další odborné služby pro 479 základních knihoven, které na území kraje zřizují města a obce.

V Olomouckém kraji funguje 7 pověřených knihoven, jejichž regionální dosah zahrnuje území obvody někdejších okresů, jsou to:

 

 

V návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022 je pro financování výkonu regionálních funkcí vyčleněna částka 12,8 mil. Kč. 

Z finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Olomouckého kraje na regionální funkce knihoven se hradí například nákup knih do výměnného fondu, služby metodiků, (metodická pomoc je poskytována především menším obecním knihovnám) a další vzdělávání knihovníků.

Olomoucký kraj podporuje a oceňuje činnost knihovníků také prostřednictvím každoročně vyhlašované ankety Nejlepší venkovský knihovník. V ní jsou oceněni nejlepší neprofesionální neboli amatérští knihovníci malých obecních knihoven, kteří se svým každodenní prací zasluhují o rozvoj knihovnictví a společenský přínos knihovny ve svých obcích.

 

Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje

Vědecká knihovna v Olomouci společně s Olomouckým krajem zahájila v roce 2017 oceňování v soutěži Nejlepší neprofesionální knihovník Olomouckého kraje. Cílem ocenění je poděkovat aktivním knihovníkům venkovských knihoven za jejich práci a obětavost, ale především pozvednout prestiž jejich činnosti a vyjádřit podporu těmto pracovníkům na krajské úrovni.

Malé venkovské knihovny jsou mnohdy jediným kulturním zařízením v obci, a především pro starší generace obyvatel, kteří nedisponují možnostmi snadné a rychlé dopravy do větších měst, představují důležité místo setkávání. Knihovníci se stále častěji stávají nejen rádci při uspokojování nejrůznějších čtenářských zájmů, ale také informačními pracovníky, pořadateli kulturních akcí od besed s osobnostmi, přes cestopisné přednášky, setkání s rodáky až po místní kluby seniorů nebo promítání video kroniky obce. Důležitá je také spolupráce s místními mateřskými školkami a se školami. Mnozí knihovníci obecních knihoven se tak za léta fungování knihovny stali osobnostmi, které se významně podílí na kulturním životě obce. V souvislosti s nárůstem významu komunitní role knihoven vzrostly požadavky na vedení malých knihoven, přičemž řada obcí zvýšila pracovní úvazky svým knihovníkům, i v malých obcích již knihovníci úvazek, vykazovaný pro neprofesionální knihovnu (půjčovní doba méně než 15 hodin týdně), překračují. Od roku 2020 byla soutěž přejmenována na Nejlepší venkovský knihovník a jsou do ní zahrnuti i knihovníci z obcí, v nichž je funkce knihovníka vykonávána profesionálně, nejvýš na 1 pracovní úvazek (40 hodin týdně). 

 

Výsledky ankety za rok 2021

Nositelé ocenění

 

Soubor typu pdfRegionální funkce knihoven(190 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých dotací na regionální funkce knihoven v letech 2015 – 2022(250,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn MK ČR č. j. MK 85551-2019 k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR(8,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZásady pro zaj. a fin. výkonu RFK(470,9 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Erika Rašková

referent kultury a muzejních sbírek oddělení kultury na odboru sportu, kultury a památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 448 e.raskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 907


Poslední změna 21. 12. 2021 10:34:50