Mikroregion Protivanovsko

IČ: 60575972
Vznik: 02.12.1998
Sídlo svazku obcí: Náměstí 32, Protivanov, PSČ 798 48

Orgány svazku obcí:

  • členská schůze
  • předseda a místopředseda
  • kontrolní výbor

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Marian Fiedler Malé Hradisko 366, PSČ 798 49 předseda 22.01.2015
Bc. Ing. Bronislava Krénarová Náměstí 290, Protivanov, PSČ 798 48 místopředseda 30.01.2019

Způsob jednání za svazek obcí:

Za svazek může jednat buď předseda nebo místopředseda samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda. Dokumenty kontrolních orgánů podepisuje předseda nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

A. Cíle svazku obcí:

1. Ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.
2. Zejména si klade za cíl stát se místním partnerem a subjektem regionální politiky České republiky a Evropské unie, využívat příležitostí a silných stránek regionu, současně aktivně předcházet hrozbám, které rozvoj svazku ohrožují.
3. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jež je tvořen geografickou oblastí (dále jen „zájmové území“) vymezenou katastrálním územím členských obcí.

B. Předmět činnosti svazku obcí:

1. Základním účelem svazku je všestranná podpora rozvoje zájmového území definovaného katastry členských obcí.
2. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a  efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společenských zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
- propagace svazku a jeho zájmového území,
- přípravy rozvojových projektů,
- projednávání rozvojových projektů s příslušnými orgány ČR, EU a s dalšími zainteresovanými subjekty,
- administrativní pomoc členských obcí při zpracovávání programových dokumentů a konkrétních projektů, žádostí o dotace apod.,
- koordinace postupů při prosazování zájmů svazku,
- zastupování členů svazku při jednání o záležitostech dotýkajících se svazku jako celku,
- zastupování jednotlivých členů svazku v záležitostech týkajících se jednotlivých členů, a to na základě plné moci vystavené členem ve prospěch pověřeného zástupce svazku,
- oblasti školství a sociální péče,
- správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
- oblasti rozvoje kultury a sportu,
- ochrany veřejného pořádku,
- podpory podnikání,
- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod mimo SVK,
- společných nákupů energií.
3. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
4. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 10. 07. 2019 09:38:00