Informace pro poskytovatele sociálních služeb

31. 12. 2019

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Termín pro podání finančního vypořádání dotace za rok 2019 (25. 1. 2020) připadá na sobotu. Případná metodická podpora Vám bude k dispozici do 24. 1. 2020, 16:30 hod. Opětovně doporučujeme neodkládat, podání finančního vypořádání na nejzazší možný termín.

INFORMACE:

Příjemce je povinen předložit poskytovateli, nejpozději do 25. 1. 2020, prostřednictvím Krajského informačního systému sociálních služeb (aplikace KISSoS), Finanční vypořádání dotace poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Olomouckého kraje na sociální službu a přezkoumání vyrovnávací platby (dále jen „Finanční vypořádání dotace“), a to jednotlivě za každou sociální službu.

Příjemce je povinen při změně položek výkazu zisku a ztrát, která nastane po termínu stanoveném v předchozím odstavci, předložit do 31. 5. 2020 aktualizované Finanční vypořádání dotace*.

Příjemce je povinen do 31. 1. 2020 vrátit na účet poskytovatele uvedený ve Smlouvě:

a)    případné nevyčerpané prostředky dotace,

b)    část dotace, která tvoří zisk služby, tj. převýší-li celkové příjmy (výnosy) celkové výdaje (náklady) služby. 

V případě, že ta část dotace, která tvoří zisk služby, bude dle výkazu zisku a ztrát zjištěna po uplynutí doby uvedené v předchozím odstavci, je příjemce rovněž povinen tuto část dotace vrátit, a to do 30 kalendářních dnů od zjištění této skutečnosti.

Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je jejich připsání na účet poskytovatele.

Při peněžních operacích dle této Smlouvy je příjemce povinen vždy uvádět jako variabilní symbol své IČO a jako specifický symbol identifikátor služby a převádět peněžní prostředky

Organizace mimo PO obcí a obce:

v průběhu roku 2019 na účet poskytovatele č. 27 – 4228330207/0100,

po 31. 12. 2019 na účet poskytovatele č. 27 – 4228320287/0100,

případný odvod či penále na účet poskytovatele č. 27 – 4228320287/0100 (na základě vystavené faktury).

Po obcí:

přes účet (zřizovatele) obce.

Obce:

na účet 27-4228120277/0100

Současně příjemce předloží Avízo vrácení finančních prostředků.

Při poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů nad rámec maximální vyrovnávací platby se jedná o nepovolenou veřejnou podporu (tzv. překompenzaci), kterou je povinen podnik vrátit pověřovateli způsobem popsaným výše.

Upozornění:

Nedodržení termínu pro finanční vypořádání dotace nebo neprovedení finančního vypořádání dotace je důvodem pro nepřidělení dotace na další rok.

 

*Tyto formuláře je nutno po opravě údajů opět podat (připojením elektronického podpisu je stav formulářů převeden na "PODANÝ"). Ze strany kraje bude formulář po formální kontrole uzavřen (převeden do stavu "UZAVŘENÝ").


Poslední změna 31. 12. 2019 09:20:38