Dočasná výjimka podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) 561/2006 - tolerování odchylek od pravidel

24. 03. 2020

Ministerstvo dopravy v souladu s článkem 14.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti

týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 oznámilo Evropské Komisi, že v době

od 16.3.2020, 00:00 hodin do 14.4.2020, 23:59h

budou české úřady uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a

odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech.

Řidiči, kteří z důvodu kontrol na přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření

zavedených např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od

stanovených pravidel, musí důvod odchylky nejpozději po dojetí na místo čerpání přestávky či

odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list. Současně musí řidiči dbát na

to, aby žádným způsobem neohrozili bezpečnost silničního provozu.

Tato dočasná výjimka se vztahuje na všechny řidiče, kteří se podílejí na veškeré přepravě

zboží v České republice. Tato výjimka je odůvodněna stále probíhající pandemií COVID-19

(koronavirus) a potřebou dopravního sektoru zajistit v chodu klíčová hospodářská odvětví,

a v neposlední řadě možnost dodat zboží.


Poslední změna 24. 03. 2020 14:19:54