Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaná 24. 4. 2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo formou opatření obecné povahy Aktualizaci č. 2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 na svém jednání dne 24. 4. 2017, dle ustanovení § 7 odstavce 2 písm. a) a dle § 36 odstavce 4 stavebního zákona a § 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších úprav.

Opatření obecné povahy, kterým byla vydána Aktualizace č. 2b ZÚR OK, nabylo účinnosti dne 19. 5. 2017.

Zohlednění požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska SEA ke koncepci – viz text Odůvodnění, kapitola IX. "Stanovisko MŽP k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno".

Obsahem Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je řešení dle částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014), týkající se letiště Přerov a plochy pro nadmístní podnikatelské aktivity v území navazujícím na letiště Přerov včetně všech vazeb.

Dokumentace Aktualizace č. 2b ZÚR OK včetně VVURÚ v listinné podobě a dokladová část  je uložena u pořizovatele.

Zhotovitel:  KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno


Poslední změna 30. 09. 2019 09:47:37