ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 29. 4. 2019

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/15/1/2019Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/15/2/2019Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/15/3/2019Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/15/4/2019Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.1.UZ/15/5/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny
5.1.1.UZ/15/6/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK
5.2.UZ/15/7/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.UZ/15/8/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
5.3.1.UZ/15/9/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
5.4.UZ/15/10/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
5.4.1.UZ/15/11/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
5.5.UZ/15/12/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
5.6.UZ/15/13/2019Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019
6.UZ/15/14/2019Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 – vyhodnocení
7.UZ/15/15/2019Dotační program Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 – vyhodnocení
8.UZ/15/16/2019Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 – vyhodnocení
9.UZ/15/17/2019Dohoda o narovnání s Pardubickým krajem
10.UZ/15/18/2019Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje se statutárním městem Olomouc
11.UZ/15/19/2019Smlouva na provozní soubor Haná s dopravcem České dráhy, a.s.
12.UZ/15/20/2019Smlouva na provozní soubor Sever s dopravcem České dráhy, a.s.
13.1.UZ/15/21/2019Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
13.1.1.UZ/15/22/2019Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
13.2.UZ/15/23/2019Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
13.2.1.UZ/15/24/2019Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
13.3.UZ/15/25/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
13.4.UZ/15/26/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
13.4.1.UZ/15/27/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
13.5.UZ/15/28/2019Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
14.UZ/15/29/2019Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2017/2018
15.UZ/15/30/2019Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2019
16.UZ/15/31/2019Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
17.UZ/15/32/2019Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem
18.UZ/15/33/2019Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 2 a 3
19.UZ/15/34/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství
20.UZ/15/35/2019Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
21.UZ/15/36/2019Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení
22.UZ/15/37/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče
22.1.UZ/15/38/2019Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu
23.UZ/15/39/2019Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2019
24.UZ/15/40/2019Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení 1. kola
25.UZ/15/41/2019Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení
26.UZ/15/42/2019Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora výstavby a rekonstrukcí
27.UZ/15/43/2019Víceletá podpora významných kulturních akcí – vyhodnocení
28.UZ/15/44/2019Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 1. kolo
29.UZ/15/45/2019Víceletá podpora v oblasti sportu – vyhodnocení
30.UZ/15/46/2019Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 – vyhodnocení
31.UZ/15/47/2019Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
32.UZ/15/48/2019Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení
33.UZ/15/49/2019Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
34.UZ/15/50/2019Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
35.UZ/15/51/2019Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2018
36.UZ/15/52/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví
37.UZ/15/53/2019Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019 – vyhodnocení DT 2
38.UZ/15/54/2019Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019 – vyhlášení
39.UZ/15/55/2019Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
40.UZ/15/56/2019Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.“
41.UZ/15/57/2019Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – vyhodnocení
42.UZ/15/58/2019Program na podporu místních produktů 2019 – vyhodnocení
43.UZ/15/59/2019Program na podporu podnikání 2019 – vyhodnocení
44.UZ/15/60/2019Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
44.1.UZ/15/61/2019Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – DODATEK
45.UZ/15/62/2019Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – vyhodnocení za rok 2018
46.UZ/15/63/2019Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
47.UZ/15/64/2019Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
48.UZ/15/65/2019Personální záležitosti Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje
49.UZ/15/66/2019Personální záležitosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje
49.1.UZ/15/67/2019Personální záležitosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
50.UZ/15/68/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení
50.1.UZ/15/69/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – DODATEK
51.UZ/15/70/2019Program na podporu JSDH 2019 – vyhodnocení dotačního titulu č. 1
52.UZ/15/71/2019Program na podporu JSDH 2019 – vyhodnocení dotačního titulu č. 2
50.2.UZ/15/72/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – požární zbrojnice
53.UZ/15/73/2019Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5
54.UZ/15/74/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
54.1.UZ/15/75/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů – DODATEK
55.UZ/15/76/2019Návrh změny stanov spolku Prostějov olympijský, z.s.
56.1.UZ/15/77/2019Různé – Finanční situace poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji v roce 2019