54.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: JUDr. Vladimír Lichnovský,
uvolněný člen ZOK pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů – DODATEK

Usnesení č. UZ/15/75/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, IČO: 68923244, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2019 ze dne 17. 12. 2018, vzorová smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci právnickým osobám (mimo obce a příspěvkové organizace)


 
4

ukládá podepsat smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: JUDr. Vladimír Lichnovský, uvolněný člen ZOK pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: 54.1. žádosti o ind. dotaci z oblasti CRaVV DODATEK - OKH - ZOK 29.4.2019.docx
Přílohy:
54.1. žádosti o ind. dotaci z oblasti CRaVV DODATEK Příloha č. 1 - OKH - ZOK 29.4.2019_an.xlsx