50.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – požární zbrojnice

Usnesení č. UZ/15/72/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace obci Opatovice, IČO: 00301655, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019 pro poskytnutí dotace příjemci dle bodu 2 usnesení a dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat smlouvu dle bodu 4 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 50.2. Žádosti o poskytnutí individ. dotací v oblasti krizového řízení_zbrojnice_OKH_Z29-04-19.docx
Přílohy:
50.2._Př. 1_Smlouva o poskytnutí individ. dotací v obl.KŘ_OKH_Z29_04_19.docx