52.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program na podporu JSDH 2019 – vyhodnocení dotačního titulu č. 2

Usnesení č. UZ/15/71/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 2 – Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 2 – Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/80/2018


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 52. Program na podporu JSDH 2019 – vyhodnocení DT č. 2.docx
Přílohy:
52. Příloha č. 1 - Seznam žadatelů dotačního titulu č- 2 anonymizováno.xlsx
52. Příloha č. 2 - Kritéria, podle kterých byly hodnoceny žádosti o dotace v DT č. 2.docx