51.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program na podporu JSDH 2019 – vyhodnocení dotačního titulu č. 1

Usnesení č. UZ/15/70/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

nevyhovuje žádostem o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje žadatelů vedených pod poř. č. 65, 68, 73, 96 Přílohy č. 1 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje navýšení finančních prostředků v dotačním programu na podporu JSDH 2019 ve výši 2 300 000 Kč do dotačního titulu č. 1, na celkový objem prostředků 9 475 000 Kč alokovaných pro dotační titul č. 1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019, dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje 2019, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje 2019, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/80/2018


 
6

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 5 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 51. Program na podporu JSDH 2019 – vyhodnocení DT č. 1.docx
Přílohy:
51. Příloha č. 1 - Seznam žadatelů DT č. 1 anonymizováno.xlsx
51. Příloha č. 2 - Kritéria, podle kterých byly hodnoceny žádosti o dotace DT č.1.docx