50.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – DODATEK

Usnesení č. UZ/15/69/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČO: 70885940, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2019 ze dne 17. 12. 2018, vzorová smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci právnickým osobám (mimo obce a příspěvkové organizace)


 
4

ukládá podepsat smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 50.1. Žádosti o poskytnutí individ. dotací v obl.KŘ_dodatek_OKH_Z29_04_19.docx