50.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení

Usnesení č. UZ/15/68/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace J. P. dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zákřov, IČO: 66181224, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019 pro poskytnutí dotace příjemcům dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 2 a 3 usnesení, ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2018 ze dne 17. 12. 2018, vzory číslo 2 a 6 dle důvodové zprávy


 
6

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 5 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 50. Individuální žádosti - krizové řízení_OKH_ZOK 29-04-19 - anonym.docx
Přílohy:
50. Příloha č. 1 - Tabulka žadatelů_OKH_ZOK 29-04-19 - anonym.xlsx