49.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Personální záležitosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK

Usnesení č. UZ/15/67/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

odvolalo paní Zuzanu Majerovou Zahradníkovou z funkce členky Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje k datu 29. 4. 2019, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě


 
3

zvolilo paní PhDr. Marcelu Hanákovou členkou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 30. 4. 2019


 
4

ukládá vyhotovit nové člence Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje dekret o zvolení

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 49.1.-Personální záležitosti V-VVZ ZOK 29-04-2019 - anonymizovaná verze.pdf