47.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová,
vedoucí odboru kontroly

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení č. UZ/15/64/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu a prominutí penále v plné výši, uloženého za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 47. Prominutí povinnosti odvodu za PRK - DZ - OK-ZOK_29-4-2019 (anonym.).pdf
Přílohy:
47. Prominutí povinnosti odvodu za PRK - Příloha č. 1 - OK-ZOK_29-4-2019 (anonym.).pdf