43.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program na podporu podnikání 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/15/59/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, dotačního titulu č. 5 Podpora venkovských prodejen ve výši 50 000 Kč do dotačního titulu č. 1 Podpora soutěží propagující podnikatele dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotace příjemci s pořadovým číslem č. 4 v dotačním titulu č. 1 Podpora soutěží propagující podnikatele dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotace příjemci s pořadovým číslem č. 2 v dotačním titulu č. 2 Podpora poradenství pro podnikatele dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem s pořadovým číslem č. 4 v dotačním titulu č. 1 Podpora soutěží propagujících podnikatele dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/68/2018


 
6

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem s pořadovým číslem č. 2 v dotačním titulu č. 2 Podpora poradenství pro podnikatele dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/68/2018


 
7

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 5 a 6 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 43._DZ_Program na podporu podnikani 2019-vyhodnocení_OSR_ZOK_29.4.2019.docx
Přílohy:
43._Příloha 2_Seznam žadatelů v rámci DT2_OSR_ZOK_29.4.2019.xlsx
43._Příloha1_Seznam žadatelů v rámci DT1_OSR_ZOK_29.4.2019.xlsx