42.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program na podporu místních produktů 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/15/58/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, dotačního titulu č. 5 Podpora venkovských prodejen ve výši 69 500 Kč do dotačního titulu č. 1 Podpora regionálního značení dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotace příjemci s pořadovým číslem 5 v dotačním titulu č. 1 Podpora regionálního značení dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům s pořadovými čísly 1 a 2 v dotačním titulu č. 2 Podpora farmářských trhů dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem s pořadovým číslem 5 v dotačním titulu č. 1 Podpora regionálního značení dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/69/2018


 
6

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci s pořadovými čísly 1 a 2 v dotačním titulu č. 2 Podpora farmářských trhů dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/69/2018


 
7

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 5 a 6 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana


8

zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn těchto veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 5 a 6 usnesení, s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje v Příloze č. 2 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 42._DZ_Program na podporu místních produktů 2019 - vyhodnocení_OSR_ZOK_29_4_2019.docx
Přílohy:
42._Příloha č. 1 - Seznam žadatelů v rámci DT 1 - Podpora regionálního značení.xlsx
42._Příloha č. 2 - Seznam žadatelů v rámci DT 2 - Podpora farmářských trhů.xlsx