41.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/15/57/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informace o vyřazení duplicitně podané žádosti a žádostí pro nesplnění pravidel Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, v dotačním titulu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5 s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje převod nedočerpaných finančních prostředků z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, dotačního titulu č. 5 Podpora venkovských prodejen do dotačního titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce ve výši 4 374 151 Kč a dotačního titulu č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace ve výši 246 045 Kč a do Programu na podporu místních produktů 2019, dotačního titulu č. 1 Podpora regionálního značení ve výši 69 500 Kč a Programu na podporu podnikání 2019 DT 1 – Podpora soutěží propagujících podnikatele ve výši 50 000 Kč s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce a seznam náhradních žadatelů s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
5

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
6

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace a seznam náhradních žadatelů s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
7

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů a seznam náhradních žadatelů s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 4 důvodové zprávy


 
8

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 5 Podpora venkovských prodejen s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 5 důvodové zprávy


 
9

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/71/2018


 
10

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/71/2018


 
11

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 3 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/71/2018


 
12

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 4 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/71/2018


 
13

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 5 Podpora venkovských prodejen s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 5 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/71/2018


 
14

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodů 9, 10, 11, 12 a 13 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 41. - DZ_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 - vyhodnocení_OSR_ZOK_ 29_4_2019.docx
Přílohy:
41._Příloha č. 1 – Seznam žadatelů v rámci DT 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.xlsx
41._Příloha č. 2 – Seznam žadatelů v rámci DT 2 – Podpora zpracování územně plánovací dokum..xlsx
41._Příloha č. 3 – Seznam žadatelů v rámci DT 3 – Podpora přípravy projektové dokumentace.xlsx
41._Příloha č. 4 – Seznam žadatelů v rámci DT 4 – Rekonstrukce a oprava kulturních domů.xlsx
41._Příloha č. 5 – Seznam žadatelů v rámci DT 5 – Podpora venkovských prodejen.xlsx