37.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana

Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru zdravotnictví

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019 – vyhodnocení DT 2

Usnesení č. UZ/15/53/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 2 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/67/2018


 
4

schvaluje převod nedočerpaných prostředků ve výši 460 000 Kč do dotačního programu Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 37._DP_OK_Prog_na_podporu_zdraví_a_zdravého_životního_stylu– vyhodnoc_DT2_OZ_DZ_ZOK_29.4.2019.docx
Přílohy:
37_P1_tabulka DT 2_anonymizovaná.xlsx