36.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana

Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru zdravotnictví

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví

Usnesení č. UZ/15/52/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli Ambulantní služby spol. s r.o., IČO: 48396427, ve výši 5 000 000 Kč s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem Ambulantní služby spol. s r.o., IČO: 48396427, ve znění dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 36_Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví_OZ_DZ_ZOK_29.4.2019.docx
Přílohy:
36_P1_ANONYM_Smlouva o poskytnutí dotace_Ambulantní služby spol. s r.o.docx