33.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
Hejtman

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních
věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/15/49/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příjemci Benjamín, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, Modrá 1705, Petřvald, 735 41, IČO: 0847461, na účel a ve výši dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje s příjemcem dotace, dle bodu 2 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


5

nevyhovuje žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příjemci Charita Jeseník, Zámecké náměstí 2/2, Jeseník, 790 01, IČO: 60339241, dle důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
6

zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje


 


Důvodová zpráva: 33. - Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální_ZOK-OSV-29-4-2019.docx
Přílohy:
33. - Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace mezi OK a Benjamínem, PO MK - anonym. verze.docx