31.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství

Usnesení č. UZ/15/47/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 250 000 Kč žadateli Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Olomouc, IČO: 67777481, se sídlem Wellnerova 301/20, 779 00 Olomouc, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, za podmínek a s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019 pro poskytnutí dotace příjemci dle bodu 2 usnesení s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy


 
5

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 800 000 Kč žadateli Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Přerov, IČO: 18050387, se sídlem U Rybníka 1034/13, 750 02 Přerov, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, za podmínek a s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
6

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 5 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 3 důvodové zprávy


 
7

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 4 a 6 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 31.- Žádosti o individuální dotaci v oblasti ŽP a Zem-OŽPZ-Z-29-04-19.docx
Přílohy:
31. - Žádosti o individuální dotaci v oblasti ŽP-Př.1-Žádosti-OŽPZ-Z-29-04-19-an.xlsx
31. - Žádosti o individuální dotaci v oblasti ŽP-Př.2-Sml. ČMMJ-Z-29-04-19an.docx
31. - Žádosti o individuální dotaci v oblasti ŽP-Př.3-Sml. ČRS-Z-29-04-19an.docx