29.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Víceletá podpora v oblasti sportu – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/15/45/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje navýšení finančních prostředků v dotačním programu Víceletá podpora v oblasti sportu, do dotačního titulu 1 Víceletá podpora významných sportovních akcí, ve výši 150 000 Kč, dle důvodové zprávy


 
3

bere na vědomí informaci o žádosti stornované na žádost žadatele v dotačním programu Víceletá podpora v oblasti sportu, v titulu 1, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

bere na vědomí informaci o žádostech stornovaných na žádost žadatele v dotačním programu Víceletá podpora v oblasti sportu, v titulu 2, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
5

nevyhovuje žádosti žadatele v titulu 1 s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
6

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním programu Víceletá podpora v oblasti sportu, v dotačním titulu 1 Víceletá podpora významných sportovních akcí dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
7

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním programu Víceletá podpora v oblasti sportu, v dotačním titulu 1 Víceletá podpora významných sportovních akcí dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/50/2018


 
8

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním programu Víceletá podpora v oblasti sportu, v dotačním titulu 2 Víceletá podpora sportovní činnosti dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
9

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním programu Víceletá podpora v oblasti sportu, v dotačním titulu 2 Víceletá podpora sportovní činnosti dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy, schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/50/2018


 
10

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 7 a 9 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 29.-DZ-Víceletá podpora v oblasti sportu – vyhodnocení-OSKPP-Z29-04-2019.docx
Přílohy:
29.-Příloha č. 1 - Přehled dotací v titulu 1-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx
29.-Příloha č. 2 - Přehled dotací v titulu 2-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx
29.-Příloha č. 3 - Přehled žádostí stornovaných v titulu 2-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx