28.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 1. kolo

Usnesení č. UZ/15/44/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o dotacích schválených Radou Olomouckého kraje v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, v titulu 1, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

bere na vědomí informaci o žádosti vyřazené pro nesplnění pravidel dotačního Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, v titulu 1, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, v titulu 1, jejichž schválení náleží Zastupitelstvu Olomouckého kraje, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, v titulu 1, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/47/2018


 
6

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 5 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 28.-DZ-Program na podporu sp.v OK v r.2019 – vyhod.DT 1 Podp.sp.akcí –1. kolo–OSKPP-Z29-04-2019.docx
Přílohy:
28.-Příloha č. 1 - Přehled schválených dotací ROK-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx
28.-Příloha č. 2 - Přehled dotací ke schválení ZOK-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx