26.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora výstavby a rekonstrukcí

Usnesení č. UZ/15/42/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o dotaci schválené Radou Olomouckého kraje v Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019, v dotačním titulu 1 Podpora výstavby a rekonstrukcí dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019, v dotačním titulu 1 Podpora výstavby a rekonstrukcí dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

nevyhovuje žádosti žadatele Spolek letní kino Olomouc, z.s., v dotačním Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019, v dotačním titulu 1 Podpora výstavby a rekonstrukcí s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
5

bere na vědomí informaci o vyřazených žádostech žadatelů Spolek přátel Olomouckého jazzu, z.s., a obec Červenka pro nesplnění podmínek pravidel dotačního Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019, dotační titul 1 Podpora výstavby a rekonstrukcí dle důvodové zprávy


 
6

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019, dotačním titulu 1 Podpora výstavby a rekonstrukcí, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy ve znění vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/56/2018


 
7

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 6 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 26.-DZ-Pr.na pod.i. pro. v obl. k. v OK v r. 2019 – vyh. DT 1 Pod. V. a R-OSKPP-Z29-04-2019.docx
Přílohy:
26.-Příloha č. 1-Přehl.navrž.dot. v Prog. na podp. inv. proj.-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx