24.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení 1. kola

Usnesení č. UZ/15/40/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje navýšení finančních prostředků v dotačním Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 ve výši 2 500 000 Kč na celkový objem prostředků 16 500 000 Kč, dle důvodové zprávy


 
3

bere na vědomí informaci o dotacích schválených Radou Olomouckého kraje v Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 4 důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy, a to za podmínky schválení navýšení finančních prostředků ve výši 2 500 000 Kč dle bodu 2 usnesení


 
5

nevyhovuje žádostem žadatelů v dotačním Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 s odůvodněním dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
6

bere na vědomí informaci o stornovaných žádostech a žádostech vyřazených pro nesplnění podmínek Pravidel dotačního Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
7

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy ve znění vzorových veřejnoprávních smluv, schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/54/2018, za podmínky dle bodu 2 usnesení


 
8

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 7 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 24.-DZ-Program podpory kultury v OK v r. 2019-vyh. 1. kola-OSKPP-Z29-04-2019.docx
Přílohy:
24.-Příloha č. 1-Přehl.navrž.dot.v PPK v OK v 2019-OSKPP-Z29-04-2019-anonym.verze.pdf
24.-Příloha č. 2 - Přehl.nevyhov.žád. v Prog.podp.kult. v OK v r. 2019-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx
24.-Příloha č. 3 - Přehl.vyřaz.žád. v Prog.podp.kult. v OK v r. 2019-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx
24.-Příloha č. 4 - Přehl.dot. schv. ROK v PPK v OK v 2019-OSKPP-Z29-04-2019 - anonym.verze.pdf