22.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu

Usnesení č. UZ/15/38/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace příjemci Sportovní klub Velká Bystřice, Na Letné 766, 783 53 Velká Bystřice, IČO: 00535699, a příjemci TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, Bezručova 770/4, 750 02 Přerov, IČO: 00534935, dle Přílohy č.1 dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019 s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle bodu 2 a 3 usnesení ve znění dle Přílohy č. 2 a 3 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle 4 bodu usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 22.1.-DZ-Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu-OSKPP-Z29-04-2019.docx
Přílohy:
22.1.-Příloha č.01-Tabulka žad. z oblasti sportu-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx
22.1.-Příloha č.02-Návrh smlouvy s žadatelem SK Velká Bystřice-OSKPP-Z29-04-2019.docx
22.1.-Příloha č.03-Návrh smlouvy s žadatelem TJ SPARTAK PŘEROV-OSKPP-Z29-04-2019.docx