20.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Ladislav Hynek,
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek,
MBA
vedoucí odboru školství
a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/15/35/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, se sídlem Rooseveltova 472/79, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČO: 75154803, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Olomouckým krajem a Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, se sídlem Rooseveltova 472/79, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČO: 75154803, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 20.-DZ-Žádost o poskytnutí návratné finanč. výpomoci CUOK-OŠM-Z29-04-2019.docx
Přílohy:
20.-Příloha č.01-Žádost o posk. návrat. fin. výpomociOŠM-Z29-04-2019-anonym.pdf
20.-Příloha č.02-Sml. o posk. návrat. fin. výpomoci-OŠM-Z29-04-2019-anonym. verze.pdf